Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HOUTKWADRAAT

1. DEFINITIES

 • .  1.1 Houtkwadraat: gevestigd aan de Parallelweg 12, 5121 LD in Rijen, gebruiker van deze Algemene voorwaarden.
 • .  1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Houtkwadraat een overeenkomst tot het aannemen van werk en/of het verrichten van werkzaamheden sluit en tevens iedere persoon met wie Houtkwadraat onderhandelt over de totstandkoming daarvan.
 • .  1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of het verrichten van werkzaamheden die tussen Houtkwadraat en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 • .  1.4 Werk/Werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de overeenkomst en de daarbij door houtkwadraat geleverde zaken en materialen.
 • .  1.5 Producten/zaken: alle zaken, waaronder begrepen materialen, die geleverd worden in het kader van de overeenkomst, of onderwerp van de overeenkomst zijn.
 • .  1.6 Meer- en minderwerk: op verzoek van, of door toedoen van Opdrachtgever aangebrachte verandering in de overeengekomen werkzaamheden die van invloed is op de overeengekomen prijs.

2. TOEPASSELIJKHEID

 • .  2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Houtkwadraat en Opdrachtgever.
 • .  2.2 Aanvullingen of afwijkingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Houtkwadraat schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
 • .  2.3 Indien Houtkwadraat bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever heeft gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
 • .  2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt van de hand gewezen.
 • .  2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing.3.

AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 • .  3.1 De door Houtkwadraat gedane aanbiedingen, en gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende
  tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Houtkwadraat is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 • .  3.2 Afspraken tussen Opdrachtgever en onderaannemers van Houtkwadraat binden Houtkwadraat niet, tenzij deze afspraken door Houtkwadraat schriftelijk zijn bevestigd.
 • .  3.3 Houtkwadraat kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • .  3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Houtkwadraat daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Houtkwadraat anders aangeeft.
 • .  3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • .  3.6 De van een offerte uitmakende bouwtekeningen, technische omschrijvingen en berekeningen van het werk blijven eigendom van Houtkwadraat. Indien een aanbod door de Opdrachtgever niet geaccepteerd wordt dan is hij verplicht bij de offerte overlegde bescheiden zo snel mogelijk te retourneren. Het is Opdrachtgever verboden deze bescheiden zonder toestemming van te gebruiken, kopiëren of aan derden te overhandigen.

4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De overeenkomst komt tot stand conform artikel 3.1.

 • . 4.2 Houtkwadraat zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed uitvoeren.
 • . 4.3 Houtkwadraat zal niet eerder aanvangen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat (1) aan de afgesproken (termijn)betaling is voldaan en (2) de voor de correcte uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van Opdrachtgever zijn ontvangen door Houtkwadraat.
 • . 4.4 Houtkwadraat zal haar aansprakelijkheidsrisico dekken door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in overeenstemming blijven de 30 dagen, vakmanschap met de in de branche geldende gebruiken.
 • . 4.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Houtkwadraat het recht bepaalde werkzaamheden (in onderaanneming) te laten verrichten door derden.

5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST / MEER- EN MINDERWERK

 • .  5.1 Verzoeken van Opdrachtgever aan Houtkwadraat om veranderingen in de opdracht uit te voeren dienen schriftelijk door Opdrachtgever worden ingediend. Houtkwadraat zal uitsluitend de verzochte veranderingen doorvoeren, indien deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht van Houtkwadraat om het meerwerk te verrekenen.
 • .  5.2 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Houtkwadraat aan de Opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 • .  5.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed
 • .  5.4 Na de opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Houtkwadraat worden gemeld. Worden de wijzigingen niet tijdig of niet schriftelijk doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever.
 • .  5.5 Indien een opdracht op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening gebracht.
 • .  5.6 Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Houtkwadraat kan worden toegerekend, is Houtkwadraat gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtgever teniet is gegaan heeft Houtkwadraat recht op de bedongen aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door beëindiging bespaarde kosten.
 • .  5.7 Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die Houtkwadraat ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meerwerk verrekend.
 • .  5.8 Indien de opdracht ten gevolge van aan Houtkwadraat niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft Houtkwadraat het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer- of minder kosten worden verrekend.

6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

 • .  6.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Houtkwadraat tijdig kan beschikken over voor de opdracht benodigde gegevens en eventuele goedkeuringen zoals ontheffingen en vergunningen.
 • .  6.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Houtkwadraat toegang heeft tot de plaats van de werkzaamheden en dient ervoor te zorgen dat er voldoende gelegenheid is voor opslag, aan- en afvoer voor bouwmaterialen en hulpmiddelen.
 • .  6.3 Houtkwadraat heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in de artikelen 6.1 en 6.2 genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 • .  6.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Houtkwadraat tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, water en alle overige uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden gangbare aansluitmogelijkheden. Zaken als gas, water en elektriciteit zullen gratis door Opdrachtgever beschikbaar worden gesteld.
 • .  6.5 Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van Houtkwadraat, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Houtkwadraat het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • .  6.6 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Houtkwadraat behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 • .  6.7 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht Houtkwadraat over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.
 • .  6.8 De Opdrachtgever garandeert dat de (on)roerende zaken waarin/op/tussen de werkzaamheden plaats hebben vrij zijn van schadelijke stoffen, waaronder asbest.
 • .  6.9 Mocht er toch schadelijke stoffen als asbest aanwezig zijn, dan draagt Opdrachtgever zorg voor de verwijdering en afvoer hiervan.
 • .  6.10 De afvoer van vervuilde grond, en de vertraging die hierdoor aan de werkzaamheden ontstaat, komt voor rekening van Opdrachtgever.
 • .  6.11 Indien Opdrachtgever het object ten behoeve waarvan het werk wordt verricht niet bewoont ten tijde van de uitvoering van het werk, maar wel tot spoedige bewoning van het object over zal gaan, informeert Opdrachtgever Houtkwadraat voor aanvang van het werk van het moment van geplande bewoning.
 • .  6.12 Indien Opdrachtgever voor rekening van twee of meer personen optreedt, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 • . 6.13 Indien Opdrachtgever wenst dat afval dat vrij is gekomen bij uitvoering van de werkzaamheden na voltooiing van de

werkzaamheden door Houtkwadraat wordt afgevoerd, dient Opdrachtgever dit vooraf aan te geven aan Houtkwadraat. Houtkwadraat zal hiervoor dan een post opnemen in de offerte. Indien partijen niets overeenkomen inzake de afvoer van dit afval, dient Opdrachtgever zelf hiervoor zorg te dragen.

7. PRIJZEN

 • .  7.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief omzetbelasting.
 • .  7.2 Reis-, parkeer- en materieelkosten zijn, tenzij anders overeengekomen, bij de hiervoor bedoelde prijzen inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.
 • .  7.3 Indien een opdracht op basis van regie wordt uitgevoerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als een richtlijn. De daadwerkelijk gemaakte kosten en gewerkte uren zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend.
 • .  7.4 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering/ levering van een gedeelte van het werk tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 • . 7.5 Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst van bestelde zaken/gebruikte materialen na deze periode stijgt, aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, Opdrachtgever door te berekenen.

8. BETALING

en de aflevering meer dan 3 maanden tijd zit en de kostprijs en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden is Houtkwadraat gerechtigd deze verhogingen aan de

 • .  8.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 • .  8.2 Indien de looptijd van het totale werk meer dan 2 weken bedraagt, wordt periodiek gefactureerd. Ook dan geldt dat betaling binnen 8 dagen na factuurdatum dient te geschieden.
 • .  8.3 Indien Houtkwadraat dat nodig acht, kan zij Opdrachtgever verplichten om ter zekerheid van nakoming van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te betalen, een termijnbetaling vast te leggen of een bankgarantie af te geven.
 • .  8.4 Houtkwadraat behoudt zich te allen tijde het recht voor om facturen van door Houtkwadraat bij externe leveranciers op verzoek van Opdrachtgever aangeschafte zaken direct door te rekenen aan Opdrachtgever.
 • .  8.5 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Deze maandelijkse rente zal tevens verschuldigd zijn indien door Houtkwadraat is ingestemd met een langere kredietgeving dan welke geldt op grond van het voorgaande artikel.
 • .  8.6 In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Houtkwadraat op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • .  8.7 Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering op Houtkwadraat.
 • .  8.8 Elke betaling strekt steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en eventueel gemaakte kosten om een verplichting van Opdrachtgever te doen nakomen, en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, een en ander ongeacht het feit dat Opdrachtgever bij de betaling refereert aan een andere jongere vordering.

9. INVORDERINGSKOSTEN

 • .  9.1 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00.
 • .  9.2 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executie kosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
 • .  9.3 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • 10.1 Houtkwadraat blijft volledig eigenaar van de geleverde en te leveren zaken, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat Opdrachtgever aan alles dat hij krachtens overeenkomst aan Houtkwadraat verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.
 • .  10.2 Bij beslag, schuldsanering, surséance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Houtkwadraat. De Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.
 • .  10.3 Opdrachtgever is verplicht Houtkwadraat direct schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
 • .  10.4 Houtkwadraat is in het verlengde van voorgaande, altijd gerechtigd al geleverde zaken bij Opdrachtgever of diens houder weg te (doen) halen, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover Houtkwadraat niet nakomt. Opdrachtgever zal hiertoe zijn medewerking verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,00 voor elke dag dat hij in gebreke blijft met de nakoming van deze verplichting.

11. UITVOERINGSTERMIJN EN OPLEVERING VAN EEN WERK

 • .  11.1 De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is, met inachtneming van artikel 11.8, nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal Opdrachtgever Houtkwadraat schriftelijk in gebreke moeten stellen, tevens dient Opdrachtgever Houtkwadraat de kans te geven om de verplichtingen uit de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.
 • .  11.2 Bij voltooiing van het werk nodigt Houtkwadraat Opdrachtgever schriftelijk uit om het werk op te nemen. Opdrachtgever zal het werk binnen 8 dagen na dit bericht opnemen, tenzij Houtkwadraat en Opdrachtgever een later moment overeenkomen.
 • .  11.3 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien de werkzaamheden zijn goedgekeurd door Opdrachtgever, welke goedkeuring schriftelijk zal worden vastgelegd.
 • .  11.4 De werkzaamheden worden ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het werk in gebruik wordt genomen.
 • .  11.5 Indien bij de opname door Opdrachtgever zichtbare gebreken worden geconstateerd, dan dient Opdrachtgever deze binnen 8 dagen schriftelijk te melden aan Houtkwadraat.
 • .  11.6 Een klein gebrek aan de geleverde werkzaamheden zal nimmer de goedkeuring aan de oplevering in de weg mogen staan.
 • .  11.7 Indien de Opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om de voltooide werkzaamheden op te nemen dan wordt het werk 8 dagen na deze uitnodiging geacht automatisch te zijn goedgekeurd.
 • .  11.8 Indien Houtkwadraat expliciet een termijn is overeengekomen waarbinnen een werk opgeleverd dient te worden, is Houtkwadraat bij overschrijding van deze termijn, mits de vertraging niet het gevolg is van overmacht of door toedoen van de Opdrachtgever is ontstaan, dan wel door een wijziging van de opdracht is veroorzaakt, aan de Opdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 15,00 per dag. Deze vergoeding mag door de Opdrachtgever worden verrekend met het nog verschuldigde bedrag aan Houtkwadraat.

12. GARANTIE EN KLACHTEN

 • .  12.1 Voor de werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze onderhoudstermijn zal Houtkwadraat eventuele kleine gebreken gratis herstellen. Om aanspraak op het gratis herstel te maken dient Opdrachtgever het geconstateerde gebrek schriftelijk te melden en aannemelijk te maken dat het gebrek het gevolg is van de uitvoering van het werk door Houtkwadraat.
 • .  12.2 Op de verrichte werkzaamheden geldt een garantietermijn van 1 jaar.
 • .  12.3 Op de door Houtkwadraat geleverde materialen geldt de fabrieksgarantie.
 • .  12.4 De Opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Houtkwadraat wijzigingen in of reparaties aan de werken/ werkzaamheden zijn verricht, de werken voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de werken anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de Opdrachtgever jegens Houtkwadraat in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.

13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 • .  13.1 Houtkwadraat is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of verwijtbare nalatigheid van Houtkwadraat.
 • .  13.2 In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Houtkwadraat beperkt tot het bedrag dat zij terzake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt.
 • .  13.3 Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van Houtkwadraat te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal 50% van het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden. Met betrekking tot door Houtkwadraat geleverde zaken wordt de aansprakelijkheid van Houtkwadraat, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken.
 • .  13.4 Houtkwadraat is niet aansprakelijk voor eventuele schade die kan ontstaan door het zetten van de fundering.
 • .  13.5 Houtkwadraat is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Houtkwadraat is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • .  13.6 Houtkwadraat is niet aansprakelijk voor de eventueel negatieve gevolgen indien de Opdrachtgever tegen het advies van Houtkwadraat in opdracht geeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden.
 • .  13.7 Houtkwadraat is niet aansprakelijk voor ( vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd of de locatie van het werk niet is ontruimd zoals overeengekomen.
 • .  13.8 Houtkwadraat is niet aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en gevolgschade die Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst mocht lijden, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Houtkwadraat. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
 • .  13.9 De Opdrachtgever draagt het risico van schade ontstaan door ongeschiktheid van, of gebreken aan zaken/ goederen/ bouwstoffen/ materialen die van hem afkomstig zijn, dan wel afkomstig zijn van een door Opdrachtgever aangewezen leverancier.
 • .  13.10 Indien Houtkwadraat adviezen geeft, geeft hij deze naar beste inzicht maar vrijblijvend. Hij accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele negatieve consequenties als gevolg van deze adviezen.
 • .  13.11 Indien Houtkwadraat vanuit service oogpunt taken verricht zoals het installeren of ophangen van zaken of armaturen in het object waarin de werkzaamheden plaats vinden die buiten de overeengekomen werkzaamheden vallen, doet hij dit naar beste kunnen maar vrijblijvend. Hij accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele negatieve consequenties als gevolg van de vervulling van dit soort taken.
 • .  13.12 Opdrachtgever vrijwaart Houtkwadraat van ieder risico, waarvoor Opdrachtgever zich heeft verzekerd.
 • .  13.13 Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 1 maand na het constateren van de schade aan Houtkwadraat is gemeld, en indien de vordering niet binnen 1 jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

14. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 • .  14.1  De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Houtkwadraat heeft in dat geval recht op ten minste 33% van de aannemingssom dan wel, indien geen aannemingssom overeen is gekomen, een urenvergoeding van 33% van de totale geraamde urenbelasting van het werk, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten. Daarnaast blijft een vergoeding verschuldigd voor gewerkte uren en gemaakte kosten voor materiaal voor zover deze op het moment van opzegging nog niet volledig vergoed waren. Het bepaalde in de eerste zin geldt ook indien Houtkwadraat in het geheel nog geen aanvang met het werk had gemaakt maar Houtkwadraat en Opdrachtgever wel reeds een overeenkomst hadden gesloten conform artikel 3.1.
 • .  14.2 Houtkwadraat is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • Na het sluiten van de overeenkomst Houtkwadraat ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts
   gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 • .  14.3 Voorts is Houtkwadraat bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • . 14.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Houtkwadraat op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Houtkwadraat de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

15. OVERMACHT

 • .  15.1 Indien Houtkwadraat door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
 • .  15.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Houtkwadraat onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Houtkwadraat kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Meer in het bijzonder gelden als overmacht onder meer: het uitblijven van levering, niet juiste of niet tijdige levering aan Houtkwadraat door haar toeleveranciers, stakingen, extreme weersomstandigheden, maatregelen van enige overheidsinstantie en ziekte van meer dan 50% van het personeel van Houtkwadraat.
 • .  15.3 Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
 • .  15.4 Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.
 • .  15.5 Houtkwadraat zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen.
 • .  15.6 Voorzover Houtkwadraat ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Houtkwadraat gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

16. GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT

 • .  16.1 De rechter in de vestigingsplaats van Houtkwadraat is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Houtkwadraat het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • .  16.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, waarbij voor een bindend advies van een mediator kan worden gekozen.
 • .  16.3 Op elke overeenkomst tussen Houtkwadraat en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Close